Swami Ramdev shares yoga asanas for kidney diseases

Do mandukasana, shashankasana, vakrasana, yog mudrasana, ardha matsyendrasana, gaumukhasana, pawanmuktasana, uttan padasana, naukasana, and bhujangasan for kidneys.