Rajyavardhan Singh Rathore does Pranayam before filing his nomination from Jaipur

Rajyavardhan Singh Rathore does Pranayam before filing his nomination from Jaipur
X