Lok Sabha elections 2019: Priyanka Gandhi's road show in Varanasi today

Lok Sabha elections 2019: Priyanka Gandhi's road show in Varanasi today