Lok Sabha Election 2019: Priyanka Gandhi holds a roadshow in Varanasi

Lok Sabha Election 2019: Priyanka Gandhi holds a roadshow in Varanasi